Bài 4: Hai đường thẳng song song

  • 14852 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Kiểm tra xem trong các hình dưới đây, các đoạn thẳng nào song song với nhau?

Xem đáp án »

AB //CD// A’B’ //C’D’

AD //BC // A’D’ //B’C’

AA’ // BB’ //CC’ //DD


Câu 11:

Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D1 ) ; ∠(D2 ) ; ∠(D3 ) ; ∠(D3và giải thích cách tìm.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Xem đáp án »

∠D2 = 39° vì là góc đồng vị với ∠E = 39°.

∠D4 = 39° vì là góc đối đỉnh với ∠D2.

∠D3 = 141° vì bù với góc ∠D4.

∠D1 = 141° vì là góc đối đỉnh với ∠D3.


Câu 12:

Cho hình bs 5. Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Xem đáp án »

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vẽ Ny’ là tia đối của tia Ny, Mz’ là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc MNy’ kề bù với góc Mny, do đó ∠MNy' = 30°. Ta có: ∠tMz = ∠MNy' = 30º mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, hai đường thẳng Ny và Mz là hai đường thẳng song song.


Câu 13:

Cho hình bs 5. Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Xem đáp án »

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vì ∠MNO = 90° và ∠MNy' = 30° suy ra ∠ONy' = 60°. Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó, góc NOx’ kề bù với góc NOx, do đó ∠NOx' = 60°. Đường thẳng ON cắt hai đường thẳng Ox và Ny trong các góc tạo thành có hai góc ∠NOx’= ∠ONy' = 60º và hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó, hai đường thẳng Ny và Ox song song với nhau.


Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

5 tháng trước

Vương Đang Bận Học

Bình luận


Bình luận