Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử có đáp án (P2)

  • 11390 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Cách mạng tháng Tám mang tính chất là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do:

- Mục tiêu: độc lập dân tộc, nghĩa là ưu tiên cho việc giành chính quyền về tay nhân dân, đánh đuổi ngoại bang.

- Động lực cách mạng: tất cả ai có lòng yêu nước thì tham gia cm, không phân biệt công nhân, nông dân, trí thức, tư sản...

- Chính quyền sau cách mạng: là chính quyền dân chủ nhân dân, có đại diện của tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Chọn: D


Câu 2:

Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Sau cách mạng tháng Tám (1945), Việt Nam đứng trước khó khăn, được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong đó có khó khăn về chính quyền, nạn đói, nạn dốt, tài chính và giặc ngoại xâm, nội phản.

- Những khó khăn về chính quyền, nạn đói, nạn dốt, tài chính, nội phản ta có thể chủ động khắc phục trong thời gian ngắn. Thực tế đã mang lại nhiều kết quả khả quan, bên cạnh biện pháp khắc phục trước mắt còn có các biện pháp lâu dài.

- Tuy nhiên, khó khăn về giặc ngoại xâm: Trung Hoa Dân Quốc và Pháp (quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2) khó có thể chủ động khắc phục trong thời gian ngắn, cân có sự chiến đấu lâu dài, đưa ra sách lược hợp lí. Thực tế lịch sử chứng minh, đối với quân Trung Hoa Dân Quốc đến năm 1946 ta đã đuổi chúng về nước, còn với Pháp phải đến tận năm 1954, khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết mới rút về nước. Pháp chính là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với nhân dân Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám.

Chọn: D


Câu 3:

Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

- Khi mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt, Nhật đã đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương (9-3-1945). Đảng ta đã xác định kẻ thù của cách mang lúc này là phát xít Nhật, thay đổi khẩu hiệu thành “đánh đuổi phái xít Nhật”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Sau khi Nhật đầu hành đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một” khi kẻ thù duy nhất của cách mạng lúc này đã đầu hàng đồng minh. Đồng thời, quân đồng minh cũng chưa vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật.

=> Tận dung thời cơ này, Đảng ta đã sáng suốt nắm bắt thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước diễn ra nhanh chóng (từ ngày 14/8/1945 đến 28/8/1945) và ít đổ máu.

Chọn: A


Câu 4:

Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946?

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 130, suy luận.

Cách giải:

Trước những hành động khiêu khích và bội ước của Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Bắc Bộ, Hà Nội. Đặc biệt là ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giái tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của biện pháp hòa bình mà ta thực hiện từ ngày 6/3/1946 đến thời điểm này. Sự kiện đã khiến Đảng ta chủ trương phát động cả nước kháng chiến => Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19-12-1946.

Chọn: A


Câu 5:

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, đánh giả.

Cách giải:

- Các đáp án B, C, D: đều là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Đáp án A: cho đến thời điểm những năm đầu thế kỉ XX, triều đình phong kiến Việt Nam vẫn giữ nguyên bộ máy cai trị cũ, chịu sự chi phối toàn bộ của thực dân Pháp, triều đình không ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

Chọn: A

Chú ý:

Chế độ quân chủ lập hiến là:

- Quân chủ: còn ngôi vua những mang tính tượng trưng.

- Lập hiến: Quốc hội đóng vai trò quan trọng, đại diện cho quyền lợi của nhân dân.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Nguyên Khôi

N

6 tháng trước

Nguyễn Văn Huy

6 tháng trước

Đào Hải An

Bình luận


Bình luận