Trắc nghiệm Ba định luật Niu-tơn có đáp án (Nhận biết)

  • 2176 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Theo định luật I Niu-tơn thì?

Xem đáp án

Đáp án B

Định luật I - Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?

Xem đáp án

Đáp án C

Định luật II - Niutơn: Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

a=Fm hay F=ma


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng về định luật III Niutơn

Xem đáp án

Đáp án D

Định luật III - Niutơn: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: FAB=FBA


Câu 4:

Định luật II – Niuton cho biết

Xem đáp án

Đáp án A

Định luật II - Niutơn: Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

F=ma

Hay nói cách khác, lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.


Câu 5:

Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?

Xem đáp án

Đáp án D

Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

Đặc điểm của lực và phản lực :

     + Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

     + Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

     Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

     + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận