Trắc nghiệm Ba định luật Niu-tơn có đáp án (Thông hiểu)

  • 2310 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Một vật đang đứng yên, được truyền 1 lực F thì sau 5s vật này tăng 2m/s. Nếu giữ nguyên hướng của lực mà tăng gấp 2 lần độ lớn lực F vào vật thì sau 8s, vận tốc của vật tăng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Ban đầu: a1=Δv1Δt=25=0,4m/s2

Mặt khác, ta có: F1 = ma1 = 0,4m

+ Khi tăng F′ = 2.F1 = 2.0,4 = 0,8m → a2 = 0,8m/s2

Lại có: a2=Δv2Δt=Δv28=0,8m/s2Δv2=6,4m/s


Câu 5:

Một quả bóng m = 0,4kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với lực 300N. Thời gian chân tác dụng vào quả bóng là 0,015s. Tính tốc độ của quả bóng lúc bay đi.

Xem đáp án

Đáp án C

+ Theo định luật II Niutơn, ta có: a=Fm=750m/s2

+ Chọn gốc thời gian là lúc chân cầu thủ chạm vào bóng

+ Phương trình vận tốc của vật: v=v0+at=0+750.0,015=11,25m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận