Trắc nghiệm Bài tập từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Thông hiểu)

  • 2330 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song, cách nhau 10cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1=6A;I2=12A chạy qua. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một đoạn 5cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một đoạn 15cm là bao nhiêu?

Xem đáp án

Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi ra tại B thì các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: B1=2.10-7I1AM=2,4.10-5T;B2=2.10-7I2BM=1,6.10-5T.

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là: B=B1+B2

B1 và B2 cùng phương, ngược chiều và B1>B2 nên B cùng phương, chiều với B1 và có độ lớn:B=B1-B2=0,8.10-5T

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều, cách nhau 20cm trong không khí có I1=12A;I2=15A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I1 một đoạn 15cm và cách I2 một đoạn 5cm?

Xem đáp án

Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi ra tại B thì các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: 

B1=2.107I1AM=2.1071215.102=1,6.105TB2=2.107I2BM=2.107155.102=6.105T      

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là: B=B1+B2

B1 và B2 cùng phương, cùng chiều: 

B=B1+B2=1,6.10-5+6.10-5=7,6.10-5T

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1=9A;I2=16A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 6 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 8 cm ?

Xem đáp án

Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi vào tại B. Tam giác AMB vuông tại M. Các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: B1=2.10-7I1AM=3.10-5T,B2=2.10-7I2BM=4.10-5T

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là: B=B1+B2 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn: B=B12+B22=3.10-52+4.10-52=5.10-5T

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 10 cm trong không khí, có  I1=9A;I2=12A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách dòng I1 6 cm và cách dòng I2 8 cm ?

Xem đáp án

Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi vào tại B. Tam giác AMB vuông tại M. Các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn:

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là:B=B1+B2  có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn: 

B1 và B2 cùng phương, cùng chiều: B=B12+B22=(3.10-5)2+(3.10-5)2=32.10-5T

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí, có I1=I2=12A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách dòng I1 16 cm và cách dòng I2 12 cm ?

Xem đáp án

Giả sử hai dây dẫn được đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, dòng I1 đi vào tại A, dòng I2 đi vào tại B. Tam giác AMB vuông tại M. Các dòng điện I1 và I2 gây ra tại M các véc tơ cảm ứng từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: B1=2.107I1AM=2.1071216.102=1,5.105TB2=2.107I2BM=2.1071212.102=2.105T     

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là: B=B1+B2 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn: B=B12+B22=(1,5.10-5)2+(2.10-5)2=2,5.10-5T

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận