Trắc nghiệm Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng có đáp án (Nhận biết. Thông hiểu)

  • 1496 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:

Xem đáp án

Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho diện tích của bề mặt chất lỏng là nhỏ nhất có thể.

Đáp án: C


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng

Xem đáp án

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn:

F = σl

Trong đó:

     + F: lực căng bề mặt chất lỏng (N)

     + σ: hệ số căng bề mặt của chất lỏng (N/m)

     + l: độ dài đường giới hạn của chất lỏng (m)

Đáp án: A


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?

Xem đáp án

B, C, D - đúng

A - sai vì: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.

Đáp án: A


Câu 4:

Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

Xem đáp án

Hiện tượng nước chảy trong vòi ra ngoài không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Đáp án: C


Câu 5:

Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: hệ số căng bề mặt của chất lỏng giảm khi nhiệt độ tăng.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận