Trắc nghiệm Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1452 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây? 

Xem đáp án

Vật rắn được chia thành 2 loại là vật rắn tinh thể (vật rắn kết tinh) và vật rắn vô định hình

Đáp án: A


Câu 2:

Chất rắn kết tinh là: 

Xem đáp án

Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh (hay chất rắn tinh thể)

Đáp án: D


Câu 3:

Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) 

Xem đáp án

Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng

Đáp án: A


Câu 4:

Chât rắn vô định hình 

Xem đáp án

Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

=> A,B,C - đúng.

Đáp án: D


Câu 5:

Chất kết tinh không có đặc tính nào sau đây? 

Xem đáp án

Chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt nhưng có cấu trúc tinh thể khác nhau thì tính chất vật lý cũng khác nhau.

Đáp án: D 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận