Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2440 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng thay đổi vận tốc của vật là

Xem đáp án

Đáp án C

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng thay đổi vận tốc (cả hướng và độ lớn) của vật và được xác định bằng biểu thức: a=vv0tt0=ΔvΔt


Câu 2:

Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức:

Xem đáp án

Đáp án A

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng thay đổi vận tốc (cả hướng và độ lớn) của vật và được xác định bằng biểu thức: a=vv0tt0=ΔvΔt


Câu 3:

Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D - đúng

B - sai vì trong chuyển động biến đổi đều vận tốc thay đổi theo phương trình: v=v0+at


Câu 4:

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều

Xem đáp án

Đáp án D

Các đặc trưng của chuyển động thẳng nhanh dần đều gồm cả A, B và C


Câu 5:

Chọn câu sai? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu

Xem đáp án

Đáp án C

Chất điểm chuyển động nhanh dần đều nếu a và v cùng dấu (a.v > 0)

=> Phương án C - sai vì: a.v0 < 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận