Trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án (Thông hiểu)

  • 2406 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng? Từ các phương trình vận tốc cho biết tính chất các chuyển động sau

Xem đáp án

Đáp án D

A - sai vì chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi

B - sai vì: a=3,v0 = 0 => vật chuyển động nhanh dần

C - sai vì a = −2; v0 = 9 => vật chuyển động chậm dần

D - đúng


Câu 2:

Với chiều dương là chiều chuyển động, trong công thức s=v0t+12at của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương hay giá trị âm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: t>0; v>0; s>0

Gia tốc a của chuyển động biến đổi đều a>0 hoặc a<0


Câu 3:

Chọn đáp án sai? Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Vận tốc được xác định bằng biểu thức v=v0+atv=v0+at

A, B, D - đúng

C -sai vì: v=v0+atv=2+4.2=10m/s;v0=2,t=2


Câu 4:

Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là x = 8 − 0,5(t − 2)2 + t, với x đo bằng m, t đo bằng s. Từ phương trình này có thể suy ra kết luận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Từ phương trình chuyển động: x = 8 − 0,5(t − 2)2 + t, ta có:

+ Gia tốc a = −1m/s2

+ t0 = 2s

+ v0(t − t0) = 1 ⇒ v0 = 1 m/s

V = v0 + a(t − t0) = 3 − t

⇒ Lúc t = 3s vận tốc v′ = 0 m/s

⇒ Phương án D – đúng

Các phương án A, B, C - sai


Câu 5:

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng x=2t2+10t+100 (m/s).Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ phương trình chuyển động ta có: x0=100m; v0=10m/s; a=4m/s2

=> Vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=4m/s2

Tọa độ lúc ban đầu của vật là x0=100m

Vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu: v0=10m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận