Thi Online Trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Nhận biết, Thông hiểu)

Trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1502 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là chuyển động tịnh tiến:

Xem đáp án

Chuyển động tính tiến là chuyển động trong đó đường thẳng nối tâm hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó

Chọn đáp án C


Câu 2:

Momen lực tác dụng vào vật quay quanh trục cố định làm thay đổi yếu tố nào?

Xem đáp án

Momen lực tác dụng vào vật quay quanh trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật

Chọn đáp án D


Câu 3:

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s . Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó đột nhiên mất đi thì

Xem đáp án

Chọn C.

Do nó có quán tính nên khi mất momen lực vật vẫn sẽ quay tiếp với tốc độ góc như cũ là ω = 6,28 rad/s.


Câu 4:

Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

Vì momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật nên khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.


Câu 5:

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn C.

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục chỉ phụ thuộc vào: khối lượng của vật, hình dạng và kích thước của vật và vị trí trục quay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận