Trắc nghiệm Chuyển động tròn đều có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng cao)

  • 2038 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính r = 100cm với gia tốc hướng tâm aht = 4cm/s2. Chu kì T trong chuyển động của vật đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Gia tốc hướng tâm: aht=v2r=ω2r (1)

+ Mặt khác, chu kì của chuyển động tròn: T=2πω (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra: aht=2πT2rT=2πraht=2π10,04=10π(s)


Câu 2:

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Chu kì của chuyển động: T = 90.60 = 5400s

+ Tốc độ góc: ω=2πT=2π5400 (rad/s)

+ Vận tốc dài: v=ωr=2π5400.(6380+320).1000=7795,8(m/s)


Câu 3:

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10cm, kim phút dài 15cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:

Xem đáp án

Đáp án B

+ Ta có:

- Chu kì của kim giờ: Th = 12h = 12.60.60 = 43200s

- Chu kì của kim phút: Tm = 60m =60.60 = 3600s

+ Tốc độ góc của:

- Kim giờ: ωh=2πTh=2π43200=1,45.104(rad/s)

- Kim phút: ωm=2πTm=2π3600=1,74.103(rad/s)


Câu 4:

Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài 1m, quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ 60 vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ đầu bài ta có:

Tốc độ góc ω = 60 vòng/phút = 60.2π60 = 2π(rad/s)

Mặt khác: ω=2πT

Ta suy ra chu kì của hòn đá (thời gian hòn đá quay hết một vòng) T=2πω=2π2π=1s


Câu 5:

Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỉ số giữa tốc độ dài của hai đầu kim là:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Ta có:

- Chu kì của kim giờ: Tg = 12g = 12.60 = 720ph

- Chu kì của kim phút: Tph = 60ph

+ Vận tốc dài: v=ωr=2πTr

Ta suy ra, tỉ số: vphvg=2πrphTph2πrgTg=rphTgrgTph=4.7203.60=16


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận