Trắc nghiệm Độ ẩm của không khí có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1220 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí.

Đáp án: A


Câu 2:

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Ta có: Độ ẩm cực đại A của không khí ở một nhiệt độ nào đó là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong 1m3 không khí ở nhiệt độ ấy. 

=>Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai

Đáp án: C


Câu 3:

Điểm sương là: 

Xem đáp án

Điểm sương: là giá trị mà tại đó hơi nước trong không khí đạt đến giá trị bão hòa ở nhiệt độ xác định. Nếu nhiệt độ tiếp tục giảm hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước.

Đáp án: D


Câu 4:

Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí?

Xem đáp án

Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

f=aA.100%

hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ:

fppbh.100%

Đáp án: D


Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Không khí càng ẩm khi hơi nước chứa trong không khí càng gần trạng thái bão hòa.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận