Trắc nghiệm Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng có đáp án (Nhận biết)

  • 2491 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: Đơn vị của động lượng là kg.m/s hoặc N.s còn đơn vị của năng lượng là J

Đáp án: C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A – sai vì: Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

B – sai vì: Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

C - sai vì: Đơn vị của động lượng là kg.m/s hoặc N.s còn đơn vị của năng lượng là J

D - đúng

Đáp án: D


Câu 5:

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?

Xem đáp án

Động lượng của vật: p=mv

Động lượng của một vật không đổi nếu v không đổi.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận