Trắc nghiệm Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng)

  • 2765 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một vật khối lượng 500g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18km/h. Động lượng của vật bằng

Xem đáp án

Ta có: 18km/h = 5m/s

Động lượng của vật: p=m.v

Xét về độ lớn: p = mv = 0,5.5 = 2,5kg.m/s

Đáp án: B


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

Xem đáp án

Ta có: Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

Ta có: Do vật chuyển động không vận tốc đầu nên:

Xét về độ lớn, ta có:

Đáp án: C


Câu 3:

Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,25N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

Xem đáp án

Ta có: Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó

Ta có: Do vật chuyển động không vận tốc đầu nên

Xét về độ lớn, ta có:

Đáp án: A


Câu 4:

Hình trên là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 12kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 2s và thời điểm t2 = 6s lần lượt bằng

Xem đáp án

Từ đồ thị ta có:

+ Thời điểm ban đầu t = 0 đến thời điểm t = 3s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng

+ Từ thời điểm t = 3s trở về sau vật đứng yên không chuyển động v2 = 0m/s

Tại thời điểm t1 = 2s nằm trong khoảng thời gian từ 0 ⇒ 3s

=> Lúc này vận tốc của vật là v1

=> Động lượng tại thời điểm này

Tại thời điểm t2=6s thuộc phần sau của chuyển động

=> Lúc này vật đứng yên v2 = 0m/s

=> Động lượng tại thời điểm này:

Đáp án: D


Câu 5:

Một vật 3 kg rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là lấy g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật:

⇒Δp=F.Δt

Ta có: F - ở đây chính là trọng lượng của vật P=mg

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận