Trắc nghiệm Động năng có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 2045 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu đúng

Xem đáp án

A - sai vì: Ta có đơn vị của

+ Động lượng: kg.m/s

+ Động năng: kg.m/s2=J

B – sai vì: Động năng: Wd=12mv2

C - đúng

D – sai vì: Wd=12mv2=p22m

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

Xem đáp án

Các phương án A, B, C – vật có vận tốc không đổi

=> Động năng của vật không đổi

Phương án D - khi vật chuyển động biến đổi đều thì vận tốc của vật thay đổi  (v=v0+at)

=> Động năng cũng thay đổi do động năng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc.

Đáp án: D


Câu 3:

Động năng là đại lượng

Xem đáp án

Ta có biểu thức tính động năng: Wd=12mv2

=> Động năng là đại lượng vô hướng, luôn dương hoặc  bằng không

Đáp án: A


Câu 4:

Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?

Xem đáp án

Ta có, động năng: Wd=12mv2

Các đơn vị của động năng:

=> Phương án D: N.s không phải đơn vị của động năng

Đáp án: D


Câu 5:

Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng?

Xem đáp án

Ta có :

+ Động lượng : p = mv

+ Động năng : Wd=12mv2

=> Wd=p22m

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận