Trắc nghiệm Khung dây đặt trong từ trường đều có đáp án (Nhận biết)

  • 1380 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=15cm;BC=25cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án

Các lực từ tác dụng lên từng cạnh AB, CD của khung dây có điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh, có phương nằm trong mặt phẳnng chứa khung dây và vuông góc với từng cạnh, có chiều như hình vẽ và có độ lớn:

FAB=FCD=B.I.AB=15.10-3N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=5cm;BC=10cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án

Các lực từ tác dụng lên từng cạnh AB, CD của khung dây có điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh, có phương nằm trong mặt phẳng chứa khung dây và vuông góc với từng cạnh, có chiều như hình vẽ và có độ lớn:

FAB=B.I.AB=0,02.5.0,05=5.10-3N

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh BC của khung dây là:

Xem đáp án

Cạnh AB song song với các đường sức từ nên lực từ tác dụng lên các cạnh này bằng 0.

Lực từ tác dụng lên cạnh BC có điểm đặt tại trung điểm của cạnh, có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây, lực tác dụng lên cạnh BC hướng từ trong ra ngoài và có độ lớn:

FBC=B.I.BC=32.10-3N.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AD của khung dây là:

Xem đáp án

Cạnh AB song song với các đường sức từ nên lực từ tác dụng lên các cạnh này bằng 0.

Lực từ tác dụng lên cạnh AD có điểm đặt tại trung điểm của cạnh, có phương vuông góc với mặt phẳnng khung dây, lực tác dụng lên cạnh AD hướng từ trong ra ngoài và có độ lớn:

FAD=B.I.AD=0,04.4.0,2=32.10-3N.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây và hợp với cạnh AD một góc a=300 như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB của khung dây là:

Xem đáp án

Các lực từ tác dụng lên từng cạnh của khung dây có điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh, có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và vuông góc với từng cạnh, lực tác dụng lên cạnh AB hướng từ trong ra và có độ lớn:

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận