Trắc nghiệm Lipit có đáp án (Thông hiểu)

  • 3397 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho công thức hóa học của các chất:

(1) C3H5(OCOC4H9)3,

(2) (C17H31COO)3C3H5,

(3) C3H5(OOCC17H35)3,   

(4) C3H5(COOC17H33)3.

Công thức của lipit là?

Xem đáp án

Đáp án B

(4) là este đơn chức tạo từ C3H5(COO)3 C17H33(OH) => Không là lipit loại C và D

(1) là este đơn chức tạo từ C4H9COOH => không phải axit béo => Không là lipit loại A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án C

A đúng

B đúng vì H2SO4 đặc có tính háo nước làm giảm lượng nước sản phẩm  → chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận

C sai vì isoamyl axetat ít tan trong nước

D đúng


Câu 3:

Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là:

Xem đáp án

Đáp án C

R1R1R2R1R2-R1

R2R2R1R2R1R2

R1R1R1R2R2 R2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận