Trắc nghiệm Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc có đáp án (Nhận biết)

  • 1747 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D - sai vì mỗi vật có một giới hạn đàn hồi nhất định, khi lực tác dụng vượt quá giới hạn đàn hồi thì vật đó không lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng


Câu 2:

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D: đúng.

B sai: vì: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo Fdh=kΔl


Câu 3:

Biểu thức lực đàn hồi của lò xo:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo F=kΔl


Câu 4:

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án

Đáp án C

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo F=kΔl


Câu 5:

Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D - sai vì: Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật biến dạng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận