Trắc nghiệm Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng cao)

  • 1734 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dùng hai lò xo có độ cứng k1, k2 để treo hai vật có cùng khối lượng. Lò xo có độ cứng k1 bị giãn nhiều hơn lò xo có độ cứng k2 thì độ cứng k1

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cân bằng:

P+Fdh=0Fdh=PkΔl=mgΔl=mgk

Vì Δl1>Δl2 mà m1=m2

→ k1<k2


Câu 3:

Hai người cầm hai đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn hai lực kéo là 50N. Lực kế chỉ giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hai người kéo lực kế theo hướng ngược nhau với độ lớn bằng nhau nên số đo trên lục kế bằng tổng lực của hai người tác dụng vào lực kế.

Số chỉ trên mỗi lực kế: 502=25N


Câu 4:

Một vật có khối lượng 200g được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là 20cm. Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài 18cm.

Lấy g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo này là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, tại vị trí cân bằng, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật:

Fdh=PkΔl=mgk=mgΔl=0,2.102018.102=100N/m


Câu 5:

Treo một vật khối lượng 200g vào một lò xo thì lò xo có chiều dài 34 cm. Tiếp tục treo thêm vật khối lượng 100g vào thì lúc này lò xo dài 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Khi treo thêm vật  thì lò xo có độ biến dạng thêm:

ΔP=kΔl'k=ΔPΔl'=10,02=50N/m

Ban đầu, ta có: Δl=mgk=0,2.1050=0,04m=4cm

=> Chiều dài tự nhiên của lò xo là: 34cm − 4cm = 30cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận