Trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1791 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nội năng của vật là: 

Xem đáp án

Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Đáp án: A


Câu 2:

Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật? 

Xem đáp án

Ta có 2 cách để làm thay đổi nội năng là thực hiện công hoặc truyền nhiệt

Từ đó, ta suy ra việc đưa vật lên cao không làm thay đổi nội năng của vật

Đáp án: D


Câu 3:

Nội năng của một vật phụ thuộc vào: 

Xem đáp án

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U=f(T,V)

Đáp án: D


Câu 4:

Nội năng của vật là hàm của: 

Xem đáp án

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U=f(T,V)

Đáp án: B


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng. 

Xem đáp án

A - sai vì: Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi nội năng của vật.

B - đúng

C, D - sai vì: Độ biến thiên nội năng ΔUlà phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận