Trắc nghiệm Peptit và protein có đáp án (Nhận biết)

  • 2761 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Peptit là

Xem đáp án

Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các pepptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit được gọi là

Xem đáp án

Oligopeptit là các pepptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng

Xem đáp án

Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng n – 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit?

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2-CH2-COOH

Xem đáp án

Liên kết peptit là liên kết CONH được tạo bởi 2 phân tử α-amino axit

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2-CH2-COOH

Vậy chất trên có chứa 2 liên kết peptit

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Gly-Ala-Lys và Ala-Lys-Gly là

Xem đáp án

Gly-Ala-Lys và Ala-Lys-Gly là hai tripeptit cùng tạo bởi glyxin, alanin và lysin nhưng thay đổi trật tự → chúng là đồng phân của nhau.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận