Trắc nghiệm Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có đáp án (Nhận biết)

  • 1422 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quá trình đẳng áp là: 

Xem đáp án

Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi.

Đáp án: C


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định:

Xem đáp án

Đặc điểm không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định là:Khi áp suất tăng thì thể tích giảm

Đáp án: C


Câu 3:

Trên đồ thị (p,V) đường đẳng áp là: 

Xem đáp án

Trong hệ tọa độ (p, V) đường đẳng áp là đường vuông góc với trục Op hay song song với trục OV

Đáp án: C


Câu 4:

Trên đồ thị (V,T), đường đẳng áp là:

Xem đáp án

Trong hệ tọa độ (V, T) đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Đáp án: D


Câu 5:

Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình đẳng áp

Xem đáp án

Đồ thị biểu diễn quá trình đẳng áp là:

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận