Trắc nghiệm Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ có đáp án (Nhận biết)

  • 1605 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quá trình đẳng tích là: 

Xem đáp án

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

Đáp án: A


Câu 2:

Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Sác-lơ

Xem đáp án

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

p1T1=p2T2

Đáp án: C


Câu 3:

Hiện tượng có liên quan đến định luật Sác-lơ là:

Xem đáp án

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Đáp án: A


Câu 4:

Quá trình nào sau đây là quá trình đẳng tích: 

Xem đáp án

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận