Trắc nghiệm Sự chuyển thể của các chất có đáp án (Thông hiểu)

  • 1383 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?

Xem đáp án

Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì chất lỏng có thể tích xác định không phụ vào hình dạng bình chứa.

Đáp án: B


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:

Xem đáp án

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Đáp án: C


Câu 4:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng (hay gọi tắt là nhiệt nóng chảy)

Q=λm

Trong đó:

     + λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

     + m: khối lượng của chất rắn

Đáp án: B


Câu 5:

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng (hay gọi tắt là nhiệt nóng chảy)

Q = λm

Trong đó:

     + λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

     + m: khối lượng của chất rắn

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai vì các chất có khối lượng bằng nhau thì không phải có nhiệt nóng chảy như nhau

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận