Trắc nghiệm Sự chuyển thể của các chất có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1220 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào hay cần cung cấp để một vật thay đổi từ nhiệt độ t1 sang nhiệt độ t2:

Xem đáp án

Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào hay cần cung cấp để một vật thay đổi từ nhiệt độ t1 sang nhiệt độ t2:

Q=mc(t2t1)

Đáp án: C


Câu 2:

Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:

Q=mcΔt+λm+Lm

Đáp án: A


Câu 3:

Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:

Xem đáp án

Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:

Qtoa=Qthu

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận