Trắc nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1480 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biến dạng nhiệt (sự nở vì nhiệt) của vật rắn là:

Xem đáp án

Biến dạng nhiệt của vật rắn là biến dạng (thay đổi về hình dạng, kích thước) khi nhiệt độ môi trường xung quanh vật rắn thay đổi.

Đáp án: B


Câu 2:

Chọn phương án đúng: 

Xem đáp án

Sự nở dài là sự tăng kích thước của vật rắn theo một phương đã chọn.

Đáp án: D


Câu 3:

Chọn phương án sai? 

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: Độ nở dài: Δl=ll0=αl0Δt

Đáp án: C


Câu 4:

Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào: 

Xem đáp án

Ta có: Độ nở dài: Δl=ll0=αl0Δt

=> Độ nở dài phụ thuộc vào bản chất của vật, độ tăng nhiệt độ và độ dài ban đầu của vật

Độ nở dài không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật mà phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ.

Đáp án: B


Câu 5:

Khi vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Độ nở diện tích khi đó:

Xem đáp án

Trong trường hợp vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Ta có thể áp dụng công thức độ nở diện tích: ΔS=SS0=β'S0Δt=2αS0Δt

     + ΔS: độ nở diện tích của vật rắn

     + S: diện tích sau khi giãn nở vì nhiệt của vật rắn

     + S0: diện tích ban đầu của vật rắn

     + β′ = 2α: hệ số nở diện tích, phụ thuộc vào bản chất của vật rắn

     + Δt = t2 − t1: độ tăng nhiệt độ của vật rắn

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận