Trắc nghiệm Sự rơi tự do có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng cao)

  • 2718 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Lấy g = 10m/s2

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn gốc tọa độ tại vị trí ban đầu của vật, ta có:

Thời gian rơi của vật: t=2hg=2.8010=4s


Câu 2:

Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6m xuống đất. Vận tốc khi chạm đất của vật là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2

Xem đáp án

Đáp án B

+ Phương trình của chuyển động rơi tự do: s=12gt2=4,9t2

+ Phương trình vận tốc của vật: v = v0 + gt = 9,8t

+ Khi vật chạm đất: s=9,8.t22=19,6t=2(s)

Vận tốc của vật khi chạm đất là: v = gt = 9,8t = 9,8.2 = 19,6m/s


Câu 3:

Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian rơi và độ cao buông vật?

Xem đáp án

Đáp án A

+ Trong 2(s) cuối cùng quãng đường vật đi được là 180m, ta có:

ΔS=StSt2=180=gt22g.(t2)22t2(t2)2=364t4=36t=10(s)

+ Độ cao buông vật là: s=12gt2=500m


Câu 4:

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm A vào lúc t = 0. Phương trình của vật khi chọn gốc toạ độ là vị trí O ở dưới A một khoảng 196m, chiều dương hướng xuống là g = 9,8m/s2

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Vật rơi không vận tốc đầu: →v0 = 0

Gốc tọa độ tại O ở phía dưới A một đoạn 196m, chiều dương hướng xuống

+ Tọa độ ban đầu của vật: y0 = −196m

=> Phương trình chuyển động của vật: y=196+12.9,8t2=4,9t2196(m)


Câu 5:

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s2 . Tìm quãng đường vật rơi sau 2s

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Phương trình chuyển động của vật rơi tự do là s=12gt2

=> Sau 2(s) quãng đường vật đi được là: s=12gt2=10.222=20(m)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận