Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 2 có đáp án

  • 711 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Tập hợp ℚ là tập hợp các số hữu tỉ nên không thể là số vô tỉ. Do đó phương án A là phát biểu đúng.

Tập hợp ℤ là tập hợp các số nguyên nên không thể là số vô tỉ. Do đó phương án B là phát biểu đúng.

Tập hợp ℕ là tập hợp các số tự nhiên nên không thể là số vô tỉ. Do đó phương án C là phát biểu đúng.

Tập hợp ℝ là tập hợp các số thực, bao gồm các số vô tỉ. Do đó phương án D là phát biểu sai.


Câu 2:

Giá trị của biểu thức \(\left( { - 12.} \right)\sqrt {0,36} - \left( { - 7,2} \right)\) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

\(\left( { - 12} \right):\sqrt {0,36} - \left( { - 7,2} \right)\)

\( = \left( { - 12} \right):\sqrt {0,{6^2}} + 7,2\)

= (–12) : 0,6 + 7,2

\[ = \left( { - 12} \right):\frac{6}{{10}} + \frac{{72}}{{10}}\]

\[ = \left( { - 12} \right).\frac{{10}}{6} + \frac{{36}}{5}\]

\( = - 20 + \frac{{36}}{5}\)

\( = \frac{{ - 100}}{5} + \frac{{36}}{5}\)

\( = - \frac{{64}}{5}\)

Vậy giá trị của biểu thức \( - 12.\sqrt {0,36} - \left( { - 7,2} \right)\) là \( - \frac{{64}}{5}.\)


Câu 3:

Có bao nhiêu giá trị của x thoả mãn \(\sqrt {2x + 3} = 25\)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Ta có: \(\sqrt {2x + 3} = 25\)

Suy ra \({\left( {\sqrt {2x + 3} } \right)^2} = {25^2}\)

Do đó 2x + 3= 625

2x = 625 – 3

2x = 622

x = 311.

Vậy có 1 giá trị của x thoả mãn.


Câu 4:

Thực hiện phép tính |–3,7| + 6,3 + |–1,4| – |3,7| – |6,3| ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

|–3,7| + 6,3 + |–1,4| – |3,7| – |6,3|

= –(–3,7) + 6,3 + [–(–1,4)] – 3,7 – 6,3

= 3,7 + 6,3 + 1,4 – 3,7 – 6,3

= (3,7 + 6,3) + 1,4 – (3,7 + 6,3)

= 10 + 1,4 – 10

= (10 – 10) + 1,4

= 0 + 1,4

= 1,4.


Câu 5:

Điểm nào trên trục số biểu diễn giá trị x thoả mãn |x| = \(\sqrt 3 \)?

Điểm nào trên trục số biểu diễn giá trị x thoả mãn |x| = căn bậc hai 3?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta có \(\left| x \right| = \sqrt 3 \)

Nên \(x = \sqrt 3 \) hoặc \(x = - \sqrt 3 \)

Điểm nào trên trục số biểu diễn giá trị x thoả mãn |x| = căn bậc hai 3?  (ảnh 2)

Số \(\sqrt 3 \) được biểu diễn bởi điểm B trên trục số, số \( - \sqrt 3 \) được biểu diễn bởi điểm A trên trục số.

Do đó điểm A và điểm B biểu diễn giá trị x thoả mãn |x| = \(\sqrt 3 \).


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

11 tháng trước

thám tử lừng danh cô đơn :(

Bình luận


Bình luận

Lương Gia Huy Ricky
09:12 - 26/12/2022

ở câu 7 đáp án và cách tính sai mong ad sửa đổi

thám tử lừng danh cô đơn :(
21:18 - 30/08/2023

sao câu 2 đề viết là nhân sao đáp làm lại chia ạ