Trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm có đáp án (Nhận biết)

  • 2128 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lực là:

Xem đáp án

Đáp án C

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.


Câu 3:

Lực tổng hợp của hai lực đồng quy có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – sai vì còn phụ thuộc vào hướng của 2 lực thành phần

C - đúng


Câu 4:

Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Các lực thay thế gọi là các lực thành phần

A, B, C - đúng

D - sai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận