Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 10 (có đáp án): Ba định luật newtơn (Phần 1)

  • 4960 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Theo định luật I Niu-tơn thì?

Xem đáp án

Định luật I - Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

Đáp án: B


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

=> Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

Đáp án: D


Câu 3:

Định luật I – Niuton xác nhận rằng:

Xem đáp án

Định luật I - Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

=> Định luật I – Niuton xác nhận rằng: Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào hoặc tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

Đáp án: C


Câu 4:

Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?

Xem đáp án

Định luật II - Niutơn: Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

a=Fm hay F=ma

Đáp án: C


Câu 5:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không đúng về định luật II – Niuton

Xem đáp án

Định luật II - Niutơn: Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

=> Đáp án C sai vì độ lớn của gia tốc tỉ lệ nghịch với khối lượng.

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Son Hoang

Bình luận


Bình luận