Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 2 (có đáp án): Chuyển động thẳng đều

  • 4350 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chuyển động thẳng đều là:

Xem đáp án

Đáp án B

 


Câu 2:

Chọn phương án sai. Chuyển động thẳng đều

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì: : Chuyển động thẳng đều có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.


Câu 3:

Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào dưới dây:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các đặc điểm trên, chuyển động thẳng đều không có đặc điểm: Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Vì lúc xuất phát: vận tốc tăng, lúc dừng lại: vận tốc giảm


Câu 4:

Chọn phát biểu sai: 

Chuyển động thẳng đều là chuyển động của chất điểm trên một đường thẳng và:

Xem đáp án

Đáp án A

A - sai vì : Chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi: v=const

B, C, D - đúng


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng: 

Chuyển động thẳng đều là chuyển động của chất điểm trên một đường thẳng và:

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: vận tốc tức thời không đổi.

B – đúng

C – sai vì: vận tốc của chất điểm không đổi trong suốt quá trình chuyển động

D – sai vì: chất điểm đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận