Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 23 (có đáp án): Đông lượng - Định luật bảo toàn động lượng

  • 3992 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án

Lời giải

A, B, D - đúng

C - sai vì: Đơn vị của động lượng là kg.m/s hoặc N.s còn đơn vị của năng lượng là J

Đáp án: C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Lời giải

A – sai vì: Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

B – sai vì: Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

C - sai vì: Đơn vị của động lượng là kg.m/s hoặc N.s còn đơn vị của năng lượng là J

D - đúng

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận