Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 26 (có đáp án): Thế năng

  • 2074 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây xác định thế năng hấp dẫn của một vật có khối lượng m, ở độ cao h so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất

Xem đáp án

Lời giải

Nếu chọn gốc thế năng là mặt đất thì công thức tính thế năng trọng trường của một vật ở độ cao h là: Wt=mgh

Đáp án: B


Câu 2:

Chọn phương án sai. Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc ban đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì:

Xem đáp án

Lời giải

A, C, D – đúng

B – sai vì : thời gian rơi phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do và vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng. Ở đây vận tốc ban đầu như nhau nhưng đường đi khác nhau nên vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng khác nhau.

Đáp án: B


Câu 3:

Chọn phương án đúng.

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc ban đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì:

Xem đáp án

Lời giải

A – sai vì : Vật bay xuống đất theo những con đường khác nhau => quỹ đạo rơi khác nhau

B – sai vì : thời gian rơi phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do và vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng. Ở đây vận tốc ban đầu như nhau nhưng đường đi khác nhau nên vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng khác nhau.

C – sai vì: Công của trọng lực là như nhau AP=P.z

D – đúng

Đáp án: D


Câu 4:

Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì

Xem đáp án

Lời giải

Ta có :

Khi một vật được ném lên, độ cao của vật tăng dần nên thế năng tăng.

Trong quá trình chuyển động của vật từ dưới lên, trọng lực luôn hướng ngược chiều chuyển động nên nó là lực cản, do đó trọng lực sinh công âm.

Đáp án: D


Câu 5:

Một con lắc đơn dao động xung quanh vị trí cân bằng B. Chọn mốc thế năng tại B. Khi con lắc di chuyển từ A đến C thì

Xem đáp án

Ta có

+ Khi con lắc di chuyển từ A => B: độ cao của vật so với mốc giảm => Thế năng giảm

+ Khi con lắc di chuyển từ B => C: độ cao của vật so với mốc tăng => Thế năng tăng

=> Khi con lắc di chuyển từ A đến C thì: Thế năng giảm rồi tăng

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận