Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 3 (có đáp án): Chuyển động thẳng biến đổi đều

  • 4221 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D - đúng

B - sai vì trong chuyển động biến đổi đều

vận tốc thay đổi theo phương trình: v=v0+at


Câu 2:

Chọn câu đúng: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó

Xem đáp án

Đáp án C

A – sai vì tọa độ của vật là hàm bậc 2 theo thời gian

B - sai vì trong chuyển động biến đổi đều vận tốc thay đổi theo phương trình: v=v0+at

C – đúng

D – sai vì: chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi


Câu 3:

Câu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C- sai vì:

+ Khi vật chuyển động nhanh dần đều thì: Véctơ gia tốc và véctơ vận tốc luôn cùng hướng

+ Khi vật chuyển động chậm dần đều thì: Véctơ gia tốc và véctơ vận tốc luôn ngược hướng


Câu 4:

Trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào không thể xảy ra cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều?

Xem đáp án

Đáp án B

B - vận tốc là hằng số; gia tốc không thay đổi: Không thể xảy ra cho một vật chuyển động thẳng vì:

+ vận tốc là hằng số  chuyển động thẳng đều

+ gia tốc không thay đổi  chuyển động biến đổi đều (có vận tốc là hàm bậc nhất của thời gian)


Câu 5:

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều

Xem đáp án

Đáp án D

Các đặc trưng của chuyển động thẳng nhanh dần đều gồm cả A, B và C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Yến Nguyễn Hoàng Bảo

Hay hay hay thật là hay hay hay! ^_^ ^_^

Bình luận


Bình luận