Chất rắn

  • 1642 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?

Xem đáp án

Vật rắn được chia thành 2 loại là vật rắn tinh thể (vật rắn kết tinh) và vật rắn vô định hình

Đáp án: A


Câu 2:

Chất rắn kết tinh là:

Xem đáp án

Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh (hay chất rắn tinh thể)

Đáp án: D


Câu 3:

Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)

Xem đáp án

Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng

Đáp án: A


Câu 4:

Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

Xem đáp án

A - sai vì:Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể

B - sai vì:Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Mà chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc tinh thể => B sai

C - sai vì: Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng và chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng

D - đúng

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn phương án sai trong các phương án sau:

Xem đáp án

A, C, D -đúng

B - sai vì: Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Mà chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc tinh thể => B sai

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận