Biến dạng cơ của vật rắn

  • 1604 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biến dạng cơ là:

Xem đáp án

Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do tác dụng của ngoại lực. Tùy thuộc độ lớn của lực tác dụng, biến dạng của vật rắn có thể là đàn hồi hoặc không đàn hồi.

Đáp án: B


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây là của biến dạng đàn hồi?

Xem đáp án

Đặc điểm của biến dạng đàn hồi là vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực ngừng tác dụng.

Đáp án: D


Câu 3:

Giới hạn đàn hồi là:

Xem đáp án

Giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi của vật rắn.

Đáp án: B


Câu 4:

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào?

Xem đáp án

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào các yếu tố:

+ Bản chất của thanh rắn

+ Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh

+ Tiết diện ngang của thanh

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn phát biểu sai về ứng suất?

Xem đáp án

Ta có, ứng suất là đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng nén hoặc kéo của lực F tác dụng dọc theo trục của một vật rắn đồng chất hình trụ có tiết diện S:

σ=FS

Trong đó:

     + F: lực nén hoặc kéo (N)

     + S: tiết diện của vật rắn hình trụ đồng chất (m2)

     + σ: ứng suất của vật rắn (N/m2 hoặc Pa)

Ta suy ra:

B, C, D - đúng

A - sai

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận