10 Bài trắc nghiệm - Phân tích lực có đáp án

  • 1634 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lực có độ lớn 30 N có thể là hợp lực của hai lực nào ?

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi F1 và F2 là hai lực thành phần của lực F = 30 N. Điều kiện của F1 và F2 là:

F1F230NF1+F2


Câu 2:

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biệt góc giữa cặp lực đó ?

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng tính chất hợp lực F1F2FF1+F2

Þ Trong các đáp án trên chỉ có đáp án B thỏa mãn điều kiện.


Câu 3:

Một vật được treo như hình vẽ. Biết vật có P = 80 N, α = 30°. Lực căng của dây là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Các lực tác dụng lên vật là lực căng T của dây treo, trọng lực P và phản lực N, được biểu diên như hình vẽ.

Trong đó, trọng lực P được phân tích thành hai lực thành phần là P1;P2. Để vật đứng cân bằng thì hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng 0. Có nghĩa là

P1+P2+T+N=0T=P2=P.sinα=80.sin300=40N


Câu 4:

Một quả cầu có khối lượng 1,5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây; dây hợp với tường góc α = 45°. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường, lực ép của quả cầu lên tường là

Xem đáp án

Đáp án C

Các lực tác dụng lên vật là lực căng T của dây treo, trọng lực P và phản lực N, được biểu diên như hình vẽ.

Trong đó, lực căng T được phân tích thành hai lực thành phần là Tx và Ty. Để vật đứng cân bằng thì hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng 0. Có nghĩa là


Câu 5:

Một quả cầu có khối lượng 2,5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường góc α = 60°. Cho g = 9,8 m/s2; bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường, lực căng T của dây treo là

Xem đáp án

Đáp án A

Các lực tác dụng lên vật là lực căng T của dây treo, trọng lực P và phản lực N, được biểu diên như hình vẽ.

Trong đó, lực căng T được phân tích thành hai lực thành phần là Tx và Ty. Để vật đứng cân bằng thì hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng 0. Có nghĩa là


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận