10 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 6 cực hay có đáp án

  • 1894 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Sự truyền nhiệt là

Xem đáp án

Chọn A.

Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.


Câu 3:

Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn A.

Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức: Q = m.c.∆t.

Trong đó: Q - là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J)

m - là khối lượng (kg)

c - là nhiệt dung riêng của chất J/ (kg.K)

∆t - là độ biến thiên nhiệt độ (oC hoặc oK)

⟹ Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt không phụ thuộc vào thời gian truyền nhiệt.


Câu 4:

Quá trình nào dưới đây là quá trình nhận công?

Xem đáp án

Chọn A.

Trong quá trình nén khí đẳng nhiệt thì thể tích giảm nên khối khí nhận công


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nội năng?

Xem đáp án

Chọn C.

Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. Do vậy phát biểu C là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận