100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat nâng cao (P2)

  • 6105 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn : Sản xuất PVC là chất dẻo, là poli vinyl clorua => không phải ứng dụng của glucozo


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn: Thấy rằng: 

(a) Đúng

(b) Sai. Chẳng hạn CCl4 vẫn là hợp chất hữu cơ

(c) Sai. C2H4 (eten) và C3H6 (xiclopropan) không là đồng đẳng

Những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.

(d) Sai . Glucose bị oxi hóa

(e) Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận