100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat nâng cao (P4)

  • 6625 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho bốn ống nghiệm mất nhãn chứa 3 dung dịch sau: glucozơ, glixerol, etanol. Có thể dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây nhận biết chúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn:

Cho Cu(OH)2 / OH- lần lượt vào 3 mẫu thử

-         Mẫu thử không có hiện tượng gì là etanol

-         Hai mẫu thử còn lại tạo dung dịch màu xanh, sau đó đun nhẹ hai dung dịch này:

+ Dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch là glucozo.

+ Dung dịch vẫn màu xanh là glixerol.


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO2 → X→Y→ Z→ T→ PE. Các chất X, Y, Z là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn:

CO2 dip lc, ánh sángtinh bột H+,to glucozo men rưu ancol etylic H2SO4 đc, to etilen t°,xt,pPE


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Hoàng Thương

Bình luận


Bình luận