100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat nâng cao (P3)

  • 6624 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozo và mantozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3  thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của mantozo trong hỗn hợp đầu?

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn:

Chỉ có mantozo tham gia phản ứng tráng gương.

Từ (*) => nmantozo  =0,005 mol

=>nsaccarozo  = 6,84/342 –0,005 = 0,015 mol


Câu 2:

Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 960. Khối lượng glucozơ có trong thùng nước rỉ đường glucozơ trên là bao nhiêu kilôgam? Biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 200C và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%.

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn:

Theo bài ra, ta có V ancol nguyên chất = 60000.0,96 = 57600(g)

=> m Ancol nguyên chất = 57600.0,789 = 45446,4(g) 

=> nC2H5OH = 45446,4/46 = 988(mol) 

C6H12O6  → 2C2H5OH (H = 80% = 0,8) 

=> nC6H12O6 = 988/(2.0,8) = 617,5(mol) => m = 111,15(kg) 


Câu 3:

Thành phần chính trong nguyên liệu bông, đay, gai là.

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn: Thành phần chính của bông, đay, gai là xenlulozo.


Câu 4:

Lên men 1,08kg glucozo chứa 20% tạp chất thu được 0,368 kg rượu. Hiệu suất là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn:

Phương trình lên men: C6H12O6   → 2C2H5OH + 2CO2

Theo lý thuyết, số kg rượu thu được phải là: 1,08.80.2.46100.180=0,4416kg

Tuy nhiên thực tế chỉ thu được 0,368 kg rượu, do đó hiệu suất là:

H = (0,368 : 0,4416).100% = 83,33%


Câu 5:

Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là :

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn        

Vì hiệu suất phản ứng thủy phân là 75% nên tổng số mol mantozơ và saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân là (0,02 + 0,01).75% = 0,0225 mol.

Số mol của mantozơ dư sau phản ứng thủy phân là 0,01.25% = 0,0025 mol. Sơ đồ phản ứng :

 

 

Saccarozơ dư không tham gia phản ứng tráng gương.

Theo sơ đồ (1) và (2) suy ra tổng số mol Ag tạo ra là 0,095 mol.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Hoàng Thương

Bình luận


Bình luận