100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat nâng cao (P1)

  • 6102 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dãy phản ứng hoá học sau:

Các giai đoạn có thể thực hiện nhờ xúc tác axit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn:

Phản ứng thủy phân tinh bột, thủy phân saccarozo được thực hiện trong môi trường axit.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2(dktc) và 9 gam nước. Tìm công thức đơn giản nhất của X.

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn:

Ta có: 

Lập tỉ lệ: 

Công thức đơn giản nhất của X: C6H10O5


Câu 5:

Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn:

Glucozơ có phản ứng tạo kết tủa bạc, glixerol không phản ứng.

CH2OH – (CHOH)4 – CH = O + Ag2O CH2OH – (CHOH)4 – COOH + 2Ag


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận