15 Câu trắc nghiệm Lipit có đáp án

  • 6391 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol?

Xem đáp án

Đáp án A

Xà phòng hóa chất béo thu được glixerol.

Trong 4 đáp án chỉ có tristearin là chất béo.


Câu 2:

Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Chất có phân tử khối lớn nhất là tristearin.


Câu 3:

Triolein không phản ứng với chất nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án D

Triolein là CH3CH27CH=CHCH27COO3C3H5 không phản ứng với CuOH2.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Dầu ăn: Chất béo

Dầu mỏ: Hiđrocacbon


Câu 5:

Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của ba muối là

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Thanh Minh Chẩn

Bình luận


Bình luận