150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng nâng cao (P1)

  • 12570 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Một oxit sắt có khối lượng 25,52 gam. Để hòa tan hết lượng oxit sắt này cần dùng vừa đủ 220 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng). Công thức của oxit sắt này là:

Xem đáp án

Đáp án A

 25,52 gam FexOy + 0,44 mol H2SO4.

Giả sử oxit sắt gồm FeO a mol và Fe2O3 b mol.
FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Lập hpt: 

72a+160b=25,52a+3b=0,44a=0,11b=0,11

→ Oxit sắt là Fe3O4 (Fe3O4 = FeO.Fe2O3)


Câu 4:

Cho m (g) Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn không tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát ra ở (dktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản ứng Fe dư nên chỉ tạo muối Fe(NO3)2.

Fe+4HNO3FeNO33+NO+2H2OFe+2FeNO333FeNO32

Áp dụng sự bảo toàn khối lượng (số mol) N ta có:

nNtrong HNO3=nNtrong FeNO32+nNtrong NO,NO2

Hay: 

Vậy: mFe = 0,5.56 = m - 0,75m m = 112 (g)


Câu 5:

Cho 0,1 mol FeCl3 vào dung dịch Na2CO3 có dư, độ giảm khối lượng dung dịch là:

Xem đáp án

Đáp án C

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl
nFe(OH)3 = 0,1 mol; nCO2 = 0,1 × 3/2 = 0,15 mol.
Độ giảm khối lượng dung dịch:

mFe(OH)3 + mCO2 = 0,1 × 107 + 0,15 × 44 = 17,3 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận