150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng nâng cao (P2)

  • 8664 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án B

Như vậy đề bài cho axit dư nên 2 muối thu được là Fe3+ và Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu ta có: 56x + 64 x = 12 x = 0,1 mol

 

 

Mặt khác:

Đặt x, y là số mol của NO và NO2 thì  30x + 46 y = 38 (x+ y)

x = y

ne nhận  = 3x + y = 4x,  ne cho = 0,5 4x = 0,5 . Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít


Câu 2:

Khi hoà tan hoàn toàn 0,05 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO sản phẩm khử duy nhất lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C

Au + 3HCl + HNO3  AuCl3 + NO   + 2H2O

nNO = 0,05 mol ; nHCl = 3.0,05 = 0,15 mol


Câu 3:

Hòa tan hết a gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8% (lượng vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,76 gam hỗn hợp hai muối khan. Mặt khác nếu hòa tan hết a gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được duy nhất 58 gam muối Fe (III). Giá trị của b là:

Xem đáp án

Đáp án A

nFe2(SO4)3 = 58/400 = 0,145 mol

nFeSO4 = x mol ; nFe2(SO4)3 =y mol

152x + 400y = 51,76

BT Fe: x + 2y = 0,145 . 2 = 0,29 x= 0,13 mol; y= 0,08 mol

BT S: nH2SO4 = n FeSO4 + 3nFe2( SO4)3 = 0,13 + 3. 0,08 = 0,37

b= 0,37 .98 /0,098 =370g


Câu 4:

Cho 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y. Cô cạn Y được 3,81 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

5,36 gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → ddY

Cô cạn Y → 0,03 mol FeCl2 và m gam FeCl3.
Coi hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3

nFeO = nFeCl2 = 0,03 → mFe3O4 = 5,36 - 0,03 × 72 = 3,2 gam

→ nFe2O3 = 3,2 : 160 = 0,02 mol

→ nFeCl3 = 0,02 × 2 = 0,04 mol

→ mFeCl3 = 0,04 × 162,5 = 6,5 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận