150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng nâng cao (P6)

  • 8665 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

ne nhường = 2.nZn = 0,4 mol > ne nhận = 10.nN2 =0,2 mol phản ứng tạo thành NH4NO3.

Khối lượng muối trong dung dịch X là = 189.0,2 + 80.0,025 = 39,80 gam


Câu 3:

Để m gam phôi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian Fe bị oxi hóa thành hỗn hợp X gồm 4 chất rắn có khối lượng 27,2 gam. Hòa tan vừa hết X trong 300 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho tiếp dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch Y được dung dịch Z chứa hỗn hợp FeCl3, Fe(NO3)3, HNO3 dư và có 2,24 lít NO duy nhất thoát ra (đktc). Giá trị của m và a lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử X gồm Fe và O:

nFe = x ; nO = y  mX = 56a + 16b = 27,2 (1)

BT e: 3nFe = 2nO + 3nNO + 2nH2 3x = 2y + 3. 0,1 + 0,15 .2 3x = 2y + 0,6 (2)

Từ (1) và (2) x= 0,4 mol; y = 0,3 mol

mFe = 0,4 . 56 = 22,4 g

mH+ = 2.nO  +2.nH2 = 2. 0,3 + 2. 0,15 = 0,9 mol a= 3M


Câu 4:

Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95 m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là:

Xem đáp án

Đáp án A

Sơ đồ: m(g) 0,95m (g) hh (PbO và PbS dư) + SO2

Áp dụng ĐLBTKL ta có:

mO = m - 0,95m = 0,05m (g) nO = 3,125.10-3m (mol)

Ta có: nPbS phản ứng  = nPbO = nO = 3,125.10-3m (mol)

%PbSđã bị đốt cháy=3,125.10-3m.239m.100%=74,69%

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận