150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng nâng cao (P5)

  • 12560 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp A gồm 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch  thấy thoát ra 0,448 lít khí NO duy nht (đktc). Tính khối lượng muối trong dung dịch thu được.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Nếu Fe phản ứng hết, số mol electron nhường = 0,0375 x 3 = 0,1125 > 0,06 Fe dư, Cu chưa phản ứng với dung dịch HNO3

Như vậy sau khi phản ứng kết thúc Fe dư, Cu chưa phản ứng muối , vậy chỉ có muối  là:

Fe(NO3)2 :

mFe(NO3)2 = 0,03 x 180 = 54 gam


Câu 2:

Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:

Xem đáp án

Đáp án D

Theo Đl bảo toàn khối lượng:

nO = 6,4/16 = 0,4 mol

Phản ứng của HCl với chất rắn X có thể được biểu diễn với sơ đồ:

O2- + 2H+ H2O

0,4   0,8

VHCl = 0,8 : 2 = 0,4 (lít) = 400ml


Câu 4:

Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Cu, Ag trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch B chứa hỗn hợp 7,06g muối và 0,05 mol NO2 (duy nhất). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án D

0,05 mol NO2 đã nhận 0,05 mol e

số mol điện tích (+) tạo ra là 0,05 mol

Số mol NO3- là 0,05 mol

m = mmuối – mNO3- = 7,06 - 0,05.62 = 3,96g


Câu 5:

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol HNO3 nHNO3 = 1.1 = 1 mol

Số mol NO nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

HNO3 còn 1 - 0,8 = 0,2 mol CuO dư

Ban đầu 0,4 mol CuO, phản ứng 0,3 mol CuO

Hiệu suất H = (0,3/0,4).100% = 75%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận