150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng nâng cao (P4)

  • 8663 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hoà tan hoàn toàn 33,8 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaF (có cùng số mol) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 33,8gam hh FeCl2 và NaF đồng số mol: nFeCl2  = nNaF = 33,8 / (127 + 42) = 0,2 mol
Cho dung dịch X vào AgNO3 dư:

FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag + Fe(NO3)3

Ta có: nCR  = AgCl  + nAg = 0,2 . 2. 143,5 + 0,2 . 108 = 79g


Câu 2:

Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu đựơc m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

Chất rắn X + dd HCl dư H2  

trong chất rắn X có Al dư

Cu(NO3)2 và AgNO3 hết

 

 

Al phản ứng hết với dd Cu(NO3)2 và AgNO3

Quá trình nhận e:

 

 

Tổng số mol e nhận = 0,06 + 0,03 = 0,09 mol

Quá trình nhường e:

 

 

Vậy:

m2 = mAl dư + mCu + mAg = 0,01.27 + 0,03.64 + 0,03.108 = 5,43 gam

m1 = mAl ban đầu = (0,01 + 0,03).27 = 1,08g


Câu 4:

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

Xem đáp án

Đáp án C

 nFe = nCu = 0,15 mol

- Do thể tích dung dịch HNO3 cần dùng ít nhất → muối Fe2+

→ ∑ ne cho = 2.(0,15 + 0,15) = 0,6 mol

- Theo ĐLBT mol electron:  nH+ = nHNO3 = (0,6.4) : 3 = 0,8 mol

→ VHNO3 = 0,8 lít


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 29,68 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe và Fe3O4 bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 0,896 lít khí H2 đktc và dung dịch Y chứa m gam chất tan. Cho từ từ dung dịch BaCl2 đến khi kết tủa cực đại thì dừng lại, cho tiếp AgNO3 vào sau phản ứng thu được 211,02 gam kết tủa. Mặt khác cho cùng lượng X trên tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng lấy dư thu được 8.736 lít NO2 (đktc). Giá trị m là?

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi số mol Cu, Fe, Fe3O4 lần lượt là x, y, z mol

→ 64x + 56y + 232z = 29,68

X + HNO3 dư sinh 0,39 mol NO2→ 2x + 3y + z = 0,39

Để kết tủa cực đại gồm BaSO4, Ag, AgCl

Vì AgNO3 dư nên hình thành Fe3+ , Cu2+

Bảo toàn electron:

→ nAg + 2nH2 = 2nCu + 3nFe + nFe3O4

→ nAg = 2x + 3y + z - 0,04.2

Bảo toàn nguyên tố H:

→ nHCl + 2nH2SO4 = 2nH2 + 2nO (Fe3O4) = 0,08 + 8z

Mà nHCl = 2nH2SO4 → nHCl = 0,04 + 4z mol, nH2SO4 = 0,02 + 2x

→ nBaSO4 = nH2SO4 = 0,02 + 2z

nAgCl = 2nBaCl2 + nHCl = 2. (0,02+ 2z ) + 0,04 + 4z = 0,08 + 8z mol

Kết tủa thu được 211, 02 gam

→ 233. (0,02 +2z) + 143,5 . (0,08 + 8z) + 108. (2x + 3y + z - 0,04.2) = 211, 02

→ 216x + 324y + 1722z= 203,52

Ta có hệ:

64x+56y+232z=29,682x+3y+z=0,39216x+324y+1722z=203,52x=0,04y=0,07z=0,1

→ m= mkl + mSO42- + mCl- = 29,68 - 0,1.4.16 + 96. ( 0,02+ 0,2) + 35,5. ( 0,04 + 0,4) = 60,02 gam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận