181 Câu trắc nghiệm Cảm ứng từ cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 5077 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nhận xét tính đúng sai về chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Áp dụng định luật Len xơ hoặc định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ:

+ Chiều dương của mạch như hình vẽ: (lấy chiều của từ trường đã cho làm chuẩn, dùng quy tắc nắm bàn tay phải)

+ (1) Có từ thông tăng, nên ic ngược chiều dương (1) sai

+ (2) Có từ thông giảm, nên iccùng chiều dương (2) đúng


Câu 3:

Công thức xác định giá trị suất điện động tự cảm của ống dây có độ tự cảm L và cường độ dòng điện qua ống dây giảm dần từ giá trị i về 0 trong khoảng thời gian Δt là:

Xem đáp án

Đáp án B

Giá trị suất điện động tự cảm của ống dây là:

etc=ΔΦΔt=LΔiΔt=L0iΔt=LiΔt


Câu 5:

Từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức ϕ=ϕ0cosωt+π2 (Φ0, ω > 0) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Ta có: e = - Φ’ = - ωΦ0sin(ωt + π/2) = ωΦ0cosωt (V).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận