200 Bài tập Đại cương về Kim loại cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 3236 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho 4,69g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 2,464 lít H2 ở đktC. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch sau phản ứng là: 

Xem đáp án

Đáp án D

Xét sơ đồ: Kim loại + 2HCl  Muối clorua + H2

Ta có nH2 = 2,464/22,4 = 0,11 mol  nHCl = 0,22 mol
Bảo toàn khối lượng, ta rút ra được:
mmuối = mkim loại + mHCl – mH2 = 4,69 + 36,5.0,22 – 2.0,11 = 12,5g
 Chọn D
Cách khác: Sử dụng công thức tính nhanh:
mmuối clorua = mkim loại + 71nH2 = 4,69 + 71.0,11 = 12,5


Câu 3:

Điện phân nóng chảy 23,4g muối clorua của 1 kim loại kiềm R thu được 4,48 lít khí (đktc) ở anot. R là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có nCl2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

2RCl đpnc 2R + Cl2

0,4 mol ←               0,2 mol

 RCl = 23,4/0,4 = 58,5 => R = 58,5 – 35,5 = 23 => R là Na


Câu 4:

Cho Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Bỏ qua sự thủy phân của các muối. Hai muối trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

2 kim loại là Ag và Cu => 2 muối là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 còn dư => Chọn D.


Câu 5:

Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và N tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3, tỉ lệ x : y = 1 : 3. Kết thúc phản ứng thu được khí Z và dung dịch chỉ chứa các ion M2+, N3+, NO3-, trong đó số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol 2 ion kim loại. Khí Z là

Xem đáp án

Đáp án C

x : y = 1 : 3 => y = 3x

Số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol 2 ion kim loại => nNO3- (muối) = 2,5x = ne

 nN trong sản phẩm khử = 3x – 2,5x = 0,5x

 Số e do1 N+5 nhận tạo sản phẩm khử = 2,5x/0,5x = 5 => Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vũ Hà
17:09 - 11/04/2020

câu 12 gt rõ hơn đc k ạ

Vũ Hà
17:36 - 11/04/2020

tại sao số mol của HNO3 lại có cả số mol của oxi